logotype
NFZ

AKTUALNOSCI

 

 Standard organizacyjny porad w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bydgoskiej Medycznej Przychodni „Centrum” Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

 

 

 

W NZOZ ,,Centrum” sp. z o.o. Pacjenci mają dostęp do:

 

 • porady udzielanej w warunkach ambulatoryjnych,

 • porady udzielanej w warunkach domowych,

 • porady udzielanej przy wykorzystaniu dostępnych systemów łączności- TELEPORADA

 

 

 

PORADA UDZIELANA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

 

Realizowana jest w następujących przypadkach:

 

 • gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego,

 • gdy istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,

 • gdy dziecko nie ma 6 lat,

 • gdy nastąpiło pogorszenie zdrowia lub zmieniły się objawy choroby przewlekłej,

 • pierwszej wizyty u lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, którzy są wskazani w deklaracji wyboru,

 • gdy pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyraża zgody na teleporadę

 

Wizyty osobiste są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa , związanych z ryzykiem zakażenia Sars CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

 

 

 

TELEPORADY W POZ:

 

 • skorzystać z nich mogą pacjenci ubezpieczeni, którzy złożyli deklaracje w NZOZ ,,Centrum”

 • TELEPORADY udzielane są telefonicznie,

 • na teleporadę można umówić się: telefonicznie lub osobiście, w tym również za pośrednictwem osoby trzeciej.

 

NUMERY TELEFONÓW:

 

Teleporada lekarska

52 339 68 43

Teleporada pielęgniarki/położnej środowiskowo rodzinnej

52 339 68 41

 

 

 

Osoba rejestrująca - pielęgniarka rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta, weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia, wpisuje do terminarza przyjęć oraz informuje pacjenta o dniu i godzinie teleporady,

 

Po ustaleniu godziny teleporady prosi pacjenta o podanie numeru telefonu kontaktowego, na który będzie się kontaktował lekarz/pielęgniarka/położna POZ.

 

Korzystasz z teleporady, gdy:

 

 • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 • Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia,

 • Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia,

 • Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.

 • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

 

REALIZACJA TELEPORADY

 

 1. Lekarz/pielęgniarka/położna POZ kontaktuje się telefonicznie z pacjentem o umówionej godzinie (o sposobie łączności pacjent informowany jest w trakcie rejestracji).

 2. Margines czasowy między godziną rejestracji a realną poradą wynosi +/- 60 minut.

 3. Teleporada następuje po przeprowadzeniu ankiety tożsamości pacjenta.

 4. Teleporada realizowana jest w warunkach gwarantujących poufność, z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych do uzyskania informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

 

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza

 

 • zalecenia

 • e-zwolnienie

 • e-skierowanie

 • e-receptę sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

 

 Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonują oceny stanu pacjenta, czy teleporada jest wystarczające dla aktualnego problemu zdrowotnego czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa czy inne świadczenie medyczne, o czym pacjent jest informowany w jej trakcie.

 

Lekarz/pielęgniarka/położna dokumentuje udzieloną teleporadę. W treści wpisu zamieszcza adnotację o formie porady- teleporada oraz o zweryfikowaniu tożsamości pacjenta.

 

Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku pojawienia się wątpliwości, wyjaśnia powód wydania zaleceń, e-recept czy skierowań na badania dodatkowe

 

 ANULOWANIE TELEPORADY

 

W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny rezygnuje z kolejnych prób kontaktu. Teleporada zostaje wówczas anulowana. W wyżej wskazanym przypadku, pacjent powinien skontaktować się z placówką i dokonać powtórnej rejestracji.

 

NZOZ ,,Centrum” nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nieleżące po stronie placówki- wówczas ponowiona zostanie próba połączenia, ale jedynie w ramach czasu przewidzianego na porade.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste lekarza/pielęgniarki/położnej lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązujące. Jeżeli w ramach TELEPORADY lekarz/pielęgniarka/położna stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki ma prawo przerwać rozmowę.

 

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-RECEPTY:

 

Pacjent otrzymuje e-receptę w formie czterocyfrowego kodu przekazywanego ustnie podczas teleporady, sms, bądź wydruku w przypadku wizyty w trybie ambulatoryjnym.

 

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

 

Pacjent otrzymuje numer zlecenia przekazywanego ustnie podczas teleporady bądź wydruk w przypadku wizyty w trybie ambulatoryjnym.

 

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/zlecenia-na-wyroby-medyczne

 

 

 

INSTRUKCJA O SPOSOBIE REALIZACJI SKIEROWANIA/ E-SKIEROWANIA

 

Pacjent otrzymuje e-skierowanie w formie czterocyfrowego kodu przekazywanego ustnie podczas teleporady, sms, bądź wydruk w przypadku wizyty w trybie ambulatoryjnym.

 

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

 

 

 

AKTYWACJA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA POPRZEZ STRONĘ WWW.PACJENT.GOV.PL
Korzystając z IKP, Pacjent posiada w jednym miejscu szybki i łatwy dostęp do:

 

 • dokumentacji medycznej - na przykład e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;

 • informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);

 • wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;

 • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

 

 

 

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej służby zdrowia (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

 

 W przypadku zamknięcia Przychodni POZ, skorzystaj z innej. Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz aktualne: listy poradni POZ, które udzielają teleporad oraz wykazy otwartych poradni specjalistycznych

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoska Medyczna Przychodnia „CENTRUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 12,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, diagnostyczne.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO ,

 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318).

 

 

 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z ustawy wymienionej w punkcie 8;

 2. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. dane przetwarzane są w celu realizacji umowy;

 3. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie „CENTRUM”.

 4. art .9 ust.2 punkt i tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

 

 

 

 

 

 


 

Od 1 stycznia 2013r. uruchomiony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ). 1. Pacjent, który chce skorzystać z wizyty u lekarza jest zobowiązany przedstawić dokument z numerem pesel (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), w celu potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 2. W sytuacji gdy Pacjent otrzyma informację, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień do bezpłatnych świadczeń, powinien złożyć oświadczenie lub okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie. Oświadczenie Pacjent składa tylko wówczas, gdy jest przekonany o swoim prawie do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 3. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, NFZ wystąpi z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów.